Thời gian

Các mốc thời gian:

- Ngày 31/3/2021: Nộp tóm tắt báo cáo;

- Ngày 20/4/2021: Thông báo số 2; Thông báo về việc chấp nhận tóm tắt báo cáo;

- Ngày 15/7/2021: Nộp báo cáo toàn văn; 

- Ngày 15/8/2021: Thông báo số 3; Đăng ký tham dự.

- Ngày 24&25/9/2019: Tổ chức Hội nghị.

Yêu cầu tóm tắt báo cáo:

Tóm tắt báo cáo có độ dài không quá 300 từ, bao gồm thông tin: tên báo cáo, tóm tắt báo cáo, họ tên các tác giả, nơi làm việc, địa chỉ liên hệ (theo mẫu gửi kèm). Ban Tổ chức sẽ thông báo những báo cáo được chọn trước ngày 20/4/2021. 

Những báo cáo có chất lượng, sau khi được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị có chỉ số xuất bản ISSN/ISBN của Nhà xuất bản có uy tín. 

Phí tham dự Hội nghị và tham quan khoa học:        

Sẽ cập nhật trong thông báo số 2