VietGEO 2019

Ngày 25-26/10/2019, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phối hợp với Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam; Hội Địa chất thủy văn Việt Nam; Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng và Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc VIETGEO 2019 “Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững”