HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 (ACEA-VIETGEO 2021)

  

Hội nghị khoa học toàn quốc “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, ACEA-VIETGEO 2021” được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, cùng với sự tham gia của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2021 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 (ACEA-VIETGEO 2021)

  

Hội nghị khoa học toàn quốc “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, ACEA-VIETGEO 2021” được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, cùng với sự tham gia của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2021 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 (ACEA-VIETGEO 2021)

  

Hội nghị khoa học toàn quốc “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, ACEA-VIETGEO 2021” được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, cùng với sự tham gia của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2021 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 (ACEA-VIETGEO 2021)

  

Hội nghị khoa học toàn quốc “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, ACEA-VIETGEO 2021” được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, cùng với sự tham gia của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2021 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Các chủ đề hội nghị:

- Tai biến địa chất khu vực Miền Trung;

- Địa chất công trình - Địa kỹ thuật xây dựng;

- Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu mới;

- Quy hoạch xây dựng trong vùng có điều kiện đặc biệt;

- Tài nguyên nước và Môi trường;

- Hạ tầng cơ sở & Môi trường đô thị.

Thời gian, địa điểm: 

Thời gian:  Ngày 24&25/9/2021

- Địa điểm tổ chức Hội nghị: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung,        Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Địa điểm tham quan: Khuôn viên địa chất Ghềnh Đá Dĩa - Đầm Ô Loan 

hoặc Mũi Điện - Núi Đá Bia - Vịnh Vũng Rô

Ngôn ngữ trình bày tại Hội nghị:        Tiếng Việt và Tiếng Anh

Các mốc thời gian quan trọng: 

- Ngày 31/3/2021: Nộp tóm tắt báo cáo;

- Ngày 20/4/2021: Thông báo số 2; Thông báo về việc chấp nhận tóm tắt báo cáo;

- Ngày 15/7/2021: Nộp báo cáo toàn văn; 

- Ngày 15/8/2021: Thông báo số 3; Đăng ký tham dự.

- Ngày 24&25/9/2019: Tổ chức Hội nghị.

Ban Tổ chức: 

Đồng Trưởng ban tổ chức:

1. PGS.TS Nguyễn Vũ Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

2. PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Chủ tịch Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam.

Các Ủy viên:

 1. GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởngTrường Đại học Mỏ - Địa chất;

 2. PGS.TS Lê Minh Phương, Chủ tịch HĐT Trường Đại học Bách khoa TP HCM;

  3. PGS.TS Nguyễn Duy Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải;

  4. PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch Hội Địa chất thủy văn Việt Nam;

  5. PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam.

Các đơn vị tổ chức

- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

- Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam;

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Giao thông vận tải;

- Hội Địa chất thủy văn Việt Nam;

- Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam.

Yêu cầu tóm tắt báo cáo:

Tóm tắt báo cáo có độ dài không quá 300 từ, bao gồm thông tin: tên báo cáo, tóm tắt báo cáo, họ tên các tác giả, nơi làm việc, địa chỉ liên hệ (theo mẫu gửi kèm). Ban Tổ chức sẽ thông báo những báo cáo được chọn trước ngày 20/4/2021. 

Những báo cáo có chất lượng, sau khi được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị có chỉ số xuất bản ISSN/ISBN của Nhà xuất bản có uy tín. 

Thông tin liên hệ  

Email gửi tóm tắt báo cáo:     [email protected] 

   - Hotline:  TS Võ Thanh Huy (0905.473.937)  hoặc    TS Nguyễn Thành Dương (0974.952.352)

https://acea-vietgeo2021.jimdosite.com